09:36:18 15.09.2019
 
Stiri

UE cere în continuare autorităților de la Chișinău să recupereze banii furați din sistemul bancar, să-i aducă în fața justiției pe cei vinovați și anunță că va monitoriza cu atenție alegerile parlamentare din 2018

Politică 04.05.2018 11:19 Vizualizări1517 Autor: Ziarul National
UE cere în continuare autorităților de la Chișinău să recupereze banii furați din sistemul bancar, să-i aducă în fața justiției pe cei vinovați și anunță că va monitoriza cu atenție alegerile parlamentare din 2018

Uniunea Europeană apreciază reformele implementate în R. Moldova, dar subliniază că este necesară o „luptă reală și decisivă împotriva corupției”, un proces transparent de recuperare a banilor fraudați din sistemul bancar și aducerea în fața justiției a celor care se fac vinovați de acest jaf.

În Declarația de presă comună adoptată ieri, 3 mai, în cadrul celei de-a patra Reuniuni a Consiliului de Asociere dintre UE și Republica Moldova, se arată că Bruxellesul va urmări cu atenție alegerile locale și parlamentare din R. Moldova și va acorda asistența macrofinanciară numai după o evaluare a îndeplinirii măsurilor de politică corespunzătoare incluse în Memorandumul de înțelegere și respectarea condițiilor prealabile politice.

Vedeți mai jos textul întregii Declarații a celei de-a patra Reuniuni a Consiliului de Asociere UE - R. Moldova (traducerea redacției - n.r.):

Uniunea Europeană și Republica Moldova (denumită în continuare „Moldova”) au organizat astăzi (3 mai – n.r.) a patra Reuniune a Consiliului de Asociere în baza Acordului de Asociere UE-Moldova. În perioada premergătoare Reuniunii, raportul de implementare a Acordului a fost publicat de UE la 5 aprilie, iar Consiliul Afaceri Externe al UE a adoptat Concluziile Consiliului privind Moldova pe 26 februarie. Ambele documente se concentrează pe eforturile de reformă din Moldova și, recunoscând pașii reformei deja întreprinse, subliniază că este esențial ca acești pași să fie continuați și implementați.

Consiliul de Asociere a reafirmat angajamentul UE și al Republicii Moldova față de asocierea politică și integrarea economică prin colaborarea strânsă pe baza Acordului de asociere. Consiliul de Asociere a subliniat faptul că acest proces se bazează fundamental pe reforme profunde și structurale în sectoare-cheie. Consiliul a subliniat că o consolidare a statalității și a societății nu poate avea loc decât printr-o luptă reală și decisivă împotriva corupției, pentru a construi instituții mai puternice și pentru a contribui la creșterea țării.

UE a subliniat necesitatea urgentă de a progresa într-o anchetă și urmărire penală cuprinzătoare, imparțială și eficace cu privire la frauda bancară majoră din 2014. UE a reiterat importanța unei proceduri, într-o manieră decisivă și transparentă, în vederea recuperării fondurilor deturnate și de a-i aduce pe toți cei responsabili în fața justiției, indiferent de orice afiliere politică. Lipsa de progres în acest sens ar putea submina eforturile anticorupție în general. Republica Moldova a informat despre acțiunile întreprinse în cadrul anchetei privind frauda bancară, care include publicarea rezumatului celui de-al doilea raport Kroll, precum și transmiterea raportului complet autorităților competente din Moldova. Moldova a subliniat importanța cooperării dintre statele membre relevante ale UE în ceea ce privește recuperarea activelor însușite.

Consiliul de Asociere a recunoscut eforturile Republicii Moldova de a implementa Acordul de Asociere, dar a subliniat necesitatea de a transforma legislația și politicile adoptate în acțiuni concrete. Consiliul a subliniat că reformele structurale sunt esențiale pentru a permite crearea de locuri de muncă și reducerea sărăciei. UE a subliniat că Agenda revizuită de asociere, care stabilește 13 priorități-cheie pentru acțiuni și cele 20 de rezultate către anul 2020, ar trebui să servească drept îndrumare practică în acest scop. Consiliul a subliniat necesitatea intensificării cooperării dintre UE și Moldova în ceea ce privește comunicarea strategică, inclusiv pe îmbunătățirea gradului de conștientizare a opiniei publice cu privire la beneficiile concrete ale cooperării UE și răspunsul la dezinformare. Moldova a subliniat relevanța asistenței și expertizei UE în domeniul comunicării strategice și al suportului media.

Consiliul de Asociere a reiterat disponibilitatea UE de a continua să ajute Republica Moldova în vederea sprijinirii obiectivelor Acordului de Asociere și îmbunătățirii condițiilor de viață ale cetățenilor într-o manieră vizibilă și tangibilă. UE a reamintit că asistența va continua să se bazeze pe progrese concrete și satisfăcătoare în toate domeniile reformei, inclusiv în domeniul justiției și al luptei împotriva corupției, precum și pe o condiție strictă. Moldova a salutat adoptarea unui nou pachet de asistență pentru perioada 2017-2020, care prevedea finanțarea în valoare de 284-248 de milioane de euro și a reafirmat angajamentul de a-l utiliza cât mai bine. Consiliul a salutat reformele menite să asigure stabilitatea macroeconomică și financiară și să restabilească credibilitatea cu donatorii internaționali, în special în domeniul guvernanței corporative în sectorul financiar, consolidând independența și competențele de supraveghere ale Băncii Naționale. Moldova a informat, de asemenea, UE cu privire la progresele realizate în vederea îndeplinirii condițiilor tehnice prevăzute pentru prima debursare în cadrul programului de asistență macrofinanciară. UE a reamintit că eliberarea fiecărei tranșe în cadrul programului de asistență macrofinanciară va fi decisă după o evaluare a îndeplinirii măsurilor de politică corespunzătoare incluse în Memorandumul de înțelegere și respectarea condițiilor prealabile politice.

Consiliul de Asociere a discutat inițiative legislative privind reformele în domenii de importanță politică-cheie, cum ar fi sistemul electoral și mass-media. Consiliul de Asociere a reamintit că alegerile transparente, incluzive și credibile la nivel central și local sunt de o importanță majoră. UE a subliniat că consecințele noului sistem electoral vor fi monitorizate îndeaproape în timpul procesului electoral, în ceea ce privește impactul acestora asupra democrației în general și asupra sistemului multipartid în special și a regretat că schimbarea sistemului electoral în iulie 2017 nu a respectat unele dintre recomandările-cheie ale Comisiei de la Veneția a Consiliului Europei (CoE) și ale Oficiului pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului din cadrul Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE). Moldova a subliniat că recomandările privind legea electorală au fost luate în mare parte în considerare. Moldova va coopera îndeaproape cu organizațiile internaționale relevante, în special cu OSCE și CoE, pentru a se asigura că viitoarele alegeri parlamentare vor fi în conformitate cu standardele internaționale.

Consiliul de Asociere a subliniat că o reformă cuprinzătoare ar trebui să sporească transparența și concurența în sectorul mass-mediei, în vederea abordării concentrării proprietății mass-media, garantării libertății și pluralismului mass-mediei, creării unui mediu de afaceri favorabil activității de presă independente și oferind informații de calitate pentru cetățenii săi. Recunoașterea recentă, în prima lectură, a proiectului Codului serviciilor audiovizuale reprezintă un pas pozitiv. Moldova și-a confirmat angajamentul de a adopta noul Cod, în conformitate cu acquis-ul UE, până la sfârșitul lunii iulie. De asemenea, Moldova a prezentat conceptul național nou privind dezvoltarea mass-media, un document de referință pentru o politică publică cuprinzătoare în domeniul mass-media.

Consiliul de Asociere a recunoscut măsurile recente pe care autoritățile moldovenești și le-au asumat pentru a apropia societatea civilă de procesele de luare a deciziilor și au convenit asupra importanței continuării și intensificării politicilor care vizează implicarea deplină a tuturor segmentelor societății moldovenești. Moldova a informat UE despre implementarea Planului de acțiuni privind consolidarea relațiilor interetnice.

Consiliul de Asociere a salutat implementarea eficientă a regimului fără vize pe termen scurt, subliniind că un număr semnificativ de cetățeni moldoveni au beneficiat de posibilitățile sporite de contacte interpersonale de la intrarea sa în vigoare. UE a făcut referire la primul raport al Comisiei din cadrul mecanismului de suspendare a vizelor din decembrie 2017 și a reamintit că trebuie acordată o atenție specială în continuare îndeplinirii continue a criteriilor de referință anticorupție și combaterea spălării banilor. Moldova a informat despre acțiunile deja întreprinse pentru a aborda recomandările Raportului privind mecanismul de suspendare a vizelor și a confirmat angajamentul său de a depune eforturile necesare pentru a îndeplini în mod continuu criteriile de referință privind liberalizarea vizelor. De asemenea, Moldova a informat despre adoptarea unei noi strategii și a unui plan de acțiune privind traficul de ființe umane. Consiliul de Asociere a evidențiat rezultatele pozitive ale implementării Parteneriatului de Mobilitate UE-Republica Moldova, care va marca cea de-a zecea aniversare.

Consiliul de Asociere a recunoscut recentele măsuri de reformă privind combaterea corupției și adoptarea legii împotriva spălării banilor, în conformitate cu standardele actuale ale UE, dar a subliniat necesitatea continuării eforturilor de consolidare a luptei împotriva corupției. Moldova a prezentat acțiunile menite să consolideze agențiile existente și noi responsabile cu lupta împotriva corupției, spălarea banilor, precum și recuperarea activelor furate care se așteaptă să devină pe deplin operaționale în curând, oferind noilor agenții relevante personalul adecvat și bugetul. UE a subliniat necesitatea punerii în funcțiune a Autorității Naționale de Integritate, responsabilă cu primirea și examinarea declarațiilor privind bunurile și conflictele de interese, având în vedere importanța sa esențială în lupta împotriva corupției.

De asemenea, Consiliul a discutat necesitatea continuării elaborării unei strategii cuprinzătoare de reformă a justiției, care să includă măsuri suplimentare legate de serviciul de urmărire penală și să intensifice eforturile de punere în aplicare a măsurilor deja adoptate, în scopul asigurării independenței, eficienței și calității justiției, în special în ceea ce privește transparența și responsabilitatea, în vederea recâștigării încrederii cetățenilor, precum și a îmbunătățirii climatului investițional. Moldova a prezentat pașii prioritari de reformă pentru anul 2018. UE a recunoscut eforturile depuse de Moldova și a subliniat importanța implementării legislației adoptate într-o manieră fidelă și practică și avansarea în continuare a proceselor de reformă în conformitate cu recomandările partenerilor internaționali și în consultare cu societatea civila.

Consiliul de Asociere a salutat creșterea continuă a volumului comerțului, în special a exporturilor moldovenești pe piața UE. În acest sens, Republica Moldova a solicitat sprijinul pentru creșterea cotelor tarifare în conformitate cu clauza de revizuire prevăzută la articolul 147 alineatele 5 și 6 din Acordul de Asociere pentru anumite produse agricole. Consiliul a convenit să concentreze cooperarea asupra unei puneri în aplicare eficiente și la timp a Zonei de liber schimb aprofundată și cuprinzătoare (ZLSAC), inclusiv prin consolidarea capacității operaționale și a independenței instituțiilor relevante. Recunoscând progresele generale înregistrate în cadrul ZLSAC, ambele părți au convenit asupra necesității de a avansa în mai multe sectoare, inclusiv privind măsurile sanitare și fitosanitare, precum și îmbunătățirea condițiilor pieței în domeniul energiei, al achizițiilor publice și al accesului la finanțare pentru IMM-uri. Drepturile de proprietate intelectuală au fost, de asemenea, identificate ca fiind un domeniu care trebuie abordat, în special în vederea asigurării protecției indicațiilor geografice în conformitate cu angajamentele DCFTA. UE și-a reafirmat disponibilitatea de a acorda asistență și de a oferi expertiză autorităților moldovenești în această privință.

Consiliul de Asociere a recunoscut adoptarea noii Legi privind energia în conformitate cu cel de-al treilea pachet energetic al UE ca o evoluție pozitivă esențială și a subliniat importanța continuării ritmului reformelor din sectorul energetic, prin asigurarea transparenței și a bunei guvernări, precum și luând măsuri suplimentare pentru îmbunătățirea climatului de afaceri în general. În special, autoritățile moldovenești ar trebui să încerce să creeze condiții echitabile pentru afaceri, pentru a garanta un climat de investiții atractiv și stabil. Aprobarea unei noi metodologii tarifare pentru distribuția energiei a fost o evoluție pozitivă în această privință. Moldova a subliniat necesitatea continuării cooperării în dezvoltarea piețelor de energie electrică și gaze și integrarea lor treptată pe piața internă a energiei din UE prin interconectări noi. Consiliul de Asociere a recunoscut progresul Republicii Moldova în transpunerea legislației UE privind promovarea surselor regenerabile de energie și a eficienței energetice.

Consiliul de Asociere a menționat pozitiv cooperarea largă dintre Moldova și UE în domeniul politicii externe și de securitate comună a UE, notând în special nivelul ridicat al alinierii Republicii Moldova la declarațiile UE privind problemele internaționale și regionale. Consiliul de Asociere a confirmat interesul reciproc pentru continuarea consolidării cooperării dintre Moldova și UE în domeniul securității, în special în ceea ce privește combaterea amenințărilor hibride și consolidarea securității cibernetice. UE și-a exprimat aprecierea pentru participarea Republicii Moldova la operațiile de gestionare a crizelor conduse de UE, precum și disponibilitatea de a sprijini consolidarea capacităților instituționale respective. Moldova și-a reiterat interesul pentru lansarea unui dialog strategic privind securitatea cu UE. Moldova a informat despre participarea sa în calitate de observator la Grupul de lucru pentru protecția datelor și despre cooperarea sa consolidată cu FRONTEX, EUROPOL, EUROJUST.

Consiliul de Asociere a salutat progresele încurajatoare înregistrate în cadrul procesului 5 + 2 în 2017 în timpul președinției austriece a OSCE în exercițiu și a încurajat cu tărie toate părțile implicate să continue acest proces și în timpul președinției italiene a OSCE. Consiliul de Asociere a salutat în mod deosebit progresele înregistrate în rezolvarea problemei privind participarea vehiculelor din Transnistria la traficul rutier internațional și accesul fermierilor la terenurile lor. UE și-a reiterat sprijinul pentru o soluționare pașnică în cadrul procesului 5 + 2 și, în conformitate cu declarația ministerială a OSCE din decembrie 2017, a subliniat necesitatea unui proces bazat pe rezultate. UE a luat act de importanța implementării acordurilor încheiate anul trecut, a încurajat Moldova să dezvolte o viziune internă comună asupra procesului de reglementare și a confirmat disponibilitatea UE de a oferi asistență și sprijin coordonat cu toți partenerii internaționali relevanți. Moldova a salutat sprijinul acordat de UE pentru procesul de negociere, măsuri de consolidare a încrederii, precum și activitatea valoroasă a Misiunii UE de Asistență la Frontieră în Republica Moldova și Ucraina (EUBAM).

UE a felicitat participarea activă și constructivă a Republicii Moldova la dimensiunea multilaterală a Parteneriatului Estic și a încurajat Moldova să continue să contribuie la realizarea rezultatelor către anul 2020. Consiliul a luat act de propunerile Moldovei privind modalitățile de intensificare a dialogului cu UE.

Prietenii tăi merită să știe ASTA!Inga 04.05.2018 12:14

Este greu sa gasesti miliardele furate, mai ales ca acestia au fost ascunsi de Filat, Platon si Shor.

Anatolie 04.05.2018 14:58

Este nevoie de timp si mult efort pentru ca asa scheme tilharesti au fost intrunite si chibzuite de tot mult timp si sunt foarte multi intermediari, dar sunt progrese Filat sta la dubala si cred ca si restul o vor primi pe merite si banii vor fi intorsi.

Comentarii
Promo
Descoperă
Punct de vedere NAȚIONAL
13.09.2019 09:10 Nicolae Negru Maia Sandu va merge la Moscova de bun...

09.09.2019 09:09 Nicolae Negru Congresul PD: resetare sau resemnare?...

06.09.2019 09:25 Nicolae Negru Incompatibilitatea unioniștilor cu un...

Meteo in Moldova
Horoscop
Vezi horoscopul tău pentru astăzi
Capricorn
Vărsător
Pești
Berbec
Taur
Gemeni
Rac
Leu
Fecioară
Balanță
Scorpion
Săgetător
Promo
Abonament
Abonează-te pentru a fi la curent cu ultimele știri
Recomandat
Sondaj
Sunteți de acord ca R. Moldova să-i ofere „o autonomie foarte puternică” Transnistriei, așa cum a anunțat președintele Igor Dodon, ca soluție pentru reglementarea conflictului transnistrean?
Prietenii noștri

Widget cu noutăți la tine pe site

Ziarul Național 2013-2018. Toate drepturile sunt rezervate

Publicitate News widget RSS Contacte Developed by WebConsulting.md